تندیس توسعه صادرات

تندیس-1392

تندیس 1392

تندیس-1394

تندیس 1394

تندیس 1395

Loh-03

لوح تقدیر 1393

Loh-04

لوح تقدیر 1394

Tandis-01

دهین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو 1394

Tandis-02-

نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو 1393

گواهی عضویت انجمن

گواهی عضویت انجمن

انجمن صنایع همگن ریخته گری

انجمن صنایع همگن ریخته گری